Integritetspolicy

På Grit värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). 

I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter. Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på hey@gritsport.se.

1. Personuppgifter och personuppgiftsansvarig
En personuppgift är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis ett namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Denna policy beskriver bl.a. den personuppgiftsbehandling som vi genomför och ger dig information om dina rättigheter som registrerad.

2. Beskrivning av vår personuppgiftsbehandling
Vår personuppgiftsbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med tidsbokningar och dylikt. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling samt ändamål och rättslig grund för denna, samt varaktigheten av behandlingen.

2.1 Administration av kundkontakt i samband med t.ex. tidsbokningar

2.1.1 Vilken personuppgiftsbehandling utför vi?
För att vi ska kunna ha ett prenumerationssystem, innebär det att vi måste lagra vissa personuppgifter avseende dig. Uppgifterna består av namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj och marknadsaktiviteter.

2.1.2 Vilken/vilka för rättsliga grunder stöder vi behandlingen på?
De uppgifter som behandlas i samband med prenumeration eller nyhetsbrev behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan dig som prenumerant och oss som tillhandahållare av tjänsten i fråga. Vår behandling är nödvändig för att kunna leverera tidskrift till dig som kund. När det gäller uppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte så är den rättsliga grunden intresseavvägning (berättigat intresse) eftersom du visat intresse av våra tjänster. Du har alltid rätt att motsätta dig marknadsföring från oss.

2.1.3 Vilka är mottagare av personuppgifterna?
Uppgifter om överförs till vår samarbetspartner Titeldata som är de som tillhandahåller den tekniska lösningen för prenumerationstjänsten. Mottagarna av dessa uppgifter, omfattas av ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal för att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Vi säljer/överför inga personuppgifter vidare till någon annan tredje part.

2.1.4 Lagringstider
Kontaktuppgifter för tidsbokning lagras i 12 månader efter avslutat konto, i syfte att vi ska kunna kontakta dig om t.ex. kvarglömda saker och/eller för kundnöjdhetsundersökningar och dylikt.

3. Dina rättigheter som registrerad
Av GDPR följer att du har vissa rättigheter såsom registrerad, dvs. om vi lagrar någon av dina personuppgifter.

3.1 Rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter
Som registrerad har du rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter. Om detta begärs flera gånger har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera din begäran. En begäran kan med fördel ske skriftligen och skickas till oss per epost till info@bandyportfoljen.se. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos en som begär ett utdrag.

3.2 Övriga rättigheter
Du har även rätt att begära rättning av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter och att framställa begäran om en överföring av dina personuppgifter, dataportabilitet. Vidare har du rätt att till begära en begränsning av en fortsatt behandling av dina personuppgifter samt även begära en radering. Därtill har du alltid möjlighet att invända mot behandlingen.

4. Mottagare av personuppgifter
Vi säljer/över för inga personuppgifter mer än vad som framgår under punkt 2 ovan.

5. Överföringar till tredjeland
Vi, eller något av våra personuppgiftsbiträden, överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer)

7. Lagringstider
Tiden under vilken vi lagrar cookies anges i beskrivningarna under punkt 2 ovan.

8. Cookies
Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Vår cookiepolicy är under uppdatering.

9. Klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00) gällande vår hantering av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig: Grand Items Sportswear AB, Org. Nr. 556934-9110